קטגוריות
כללי

2022-05-23

תחנת האוטובוס צרה, אבל שלט הפרסומת שבקצה שלה רחב כמעט כמו המדרכה, וחוסם את רוב שדה הראייה. בכל פעם שעוברים שם צריך לעצור רגע ולבדוק בזהירות אם מישהו או משהו מגיע מעברו השני של השלט; ואולי הרגע הנוסף הזה בחברת הפרסומת מספיק לפעמים כדי להטות את כף התודעה, ולהפוך את הולך הרגל הזהיר לצרכן פזיז של משהו שיזיק לו אפילו יותר מהתנגשות בגוף של אחר.

The bus stop shelter is narrow, but the advertising poster at its edge is almost as wide as the sidewalk, and blocks most of the view. Every time you pass there you have to stop and carefully check whether someone or something is coming from the other side of the sign; and perhaps this additional moment spent with the ad is sometimes sufficient to tip the scales of consciousness and turn the careful pedestrian into a hasty consumer of something that will harm him even more than a collision with the body of another.

קטגוריות
כללי

2022-05-22

כל אמנות בעלת ערך היא בסופו של דבר אפוס דתי — כלומר, סיפור של גבורת הרוח — בין אם הסיפור הזה נוכח ביצירה עצמה או רק מאחורי הקלעים, באישיותו ומעשיו של היוצר.

Any valuable art is ultimately a religious epic — that is, a story of spiritual heroism — whether this story is present in the artwork itself or only behind the scenes, in the personality and actions of its creator.

קטגוריות
כללי

Porenography

קטגוריות
כללי

2022-05-21

סוף השבוע בקפיטליזם הוא לעתים קרובות דבר הרבה יותר תזזיתי ומייגע מהשבוע עצמו; אולי זה מפני שצריך להנחית על החושים פטיש כבד במיוחד כדי להשכיח מהם את תלאות ימי העבודה, ואולי להפך, זה כדי לגרום לימי העבודה להיראות כמו גן עדן בהשוואה למה שקורה בהפסקה מהם.

Weekend under capitalism is often something far more hectic and exhausting than the week itself; that may be because the senses must be pummeled with an especially heavy hammer to make them forget the hardships of workdays, or, conversely, that may be in order to make workdays look like a paradise compared to what happens during their hiatus.

קטגוריות
כללי

2022-05-20

ההתייחסות לסבל כאל דבר שצריך להימלט ממנו מחייבת בסופו של דבר הימלטות גם ממי שסובל; לכן הגישה הזאת לא מנוגדת לסבל אלא משרתת אותו, בכך שהיא מספקת לו טרף קל כדי להציל את מי שמסוגל לרוץ מספיק מהר.

Thinking of suffering as something to be escaped from also ultimately requires escaping from those who suffer; therefore this attitude is not opposed to suffering but serves it, by providing it with easy prey in order to save those who can run fast enough.

קטגוריות
כללי

2022-05-19

סימן ההיכר של בידור הוא החד-צדדיות שלו: האמירה מונחתת על הנמען בלי לתת לו מקום וזמן לחשוב עליה ולענות לה, אפילו בינו לבין עצמו. חלקים גדולים במה שמכונה אמנות נחשפים, בעזרת העיקרון הזה, כבידוריים במהותם — כלומר, כאלה שבהם יש חשיבות רק לאדם אחד, ולא לאנשים שאליהם הוא מדבר.

The telltale sign of entertainment is its one-sidedness: what is being said is dumped on the addressee without giving him place or time to think about it and answer it, even in the privacy of his mind. Large parts of what is called art are revealed, using this principle, as fundamentally entertainment-oriented — that is, giving importance only to one person, and not to anyone he speaks to.

קטגוריות
כללי

2022-05-18

למה יש כל כך הרבה אמנות גרועה? כי הרבה מאוד אנשים רוצים להיות אמנים, אבל אף אחד לא רוצה לעמוד בתנאי ההכרחי כדי להיות אמן: לסבול, ולא סתם לסבול, אלא לסבול באופן לא-אישי — כזה שנעדר ממנו אפילו הפינוק שבעמדת הקורבן. אמן אמיתי הוא לא אחד שמשתעשע בהבעה עצמית, אלא סוג של גיבור שמתגלה, כמו כל הגיבורים, רק בזמן משבר, כשהוא קם פתאום להילחם בהפגנת אומץ לב שהוא-עצמו לא ידע שיש לו. מי שאינו גיבור, וממשיך בכל זאת ליצור, הוא זה שממלא את העולם באמנות שאינה אמנות, באותו אופן שגיבורי מקלדת ממלאים את העולם במילים ריקות ולא במעשים מעוררי השראה.

Why is there so much bad art? Because many people want to be artists, but nobody wants to meet the necessary condition for being an artist: to suffer, and not merely suffer, but suffer impersonally — without even the comfort of being in the position of a victim. A true artist is not someone who toys with self-expression, but a kind of hero who is revealed, like all heroes, only in a moment of crisis, when he suddenly rises and fights, showing courage that he himself never knew he had. The person who is not a hero, and yet continues to create, is the one who fills the world with art that is not art, in the same way that keyboard warriors fill the world with empty words rather than with inspiring deeds.

קטגוריות
כללי

2022-05-17-2

כשיצירת אמנות לא עומדת במבחן הזמן, זה אומר שהיא היתה לא רלוונטית גם ברגע שבו היא נוצרה: האמן לא הצליח להקשיב לעצמו באופן לא-אישי, מבחוץ, ולכן לא הבין איך הדברים יישמעו וייראו לאחרים שמרוחקים ממנו במרחב ובזמן.

When a work of art ages badly, it means it was also irrelevant at the moment it was created: the artists failed to listen to himself impersonally, from the outside, and therefore could not understand how things would sound and look to others who were distant from him in space and time.

קטגוריות
כללי

2022-05-17

קטגוריות
כללי

2022-05-16

כשמחלה של כמה ימים גורמת להכל להיראות עגום ודפוק מיסודו, יכול להיות שהגועל הוא תוספת סובייקטיבית שהמחלה הביאה איתה, אבל יכול גם להיות שהגועל נמצא שם בחוץ כל הזמן כתכונה של המציאות, ומורגש עכשיו כי המחלה החלישה את היכולת שלנו להתנגד לו.

When a sickness that last a couple of days makes everything feel gloomy and fundamentally fucked up, it may be that the disgust is a subjective addition that the disease brought along with it, but it may also be that the disgust is constantly out there as a feature of reality, and is now felt because the disease has weakened our ability to resist it.