קטגוריות
כללי

Angst Tango

למה אתה בוכה כל-כך הרבה?!

Why do you cry so much?!

לדעתי השאלה האמיתית היא למה אתה בוכה כל-כך מעט.

I think the real question is why you cry so little.

קטגוריות
כללי

השתלת לב | Heart Transplant

למה הנושא הכי טעון ומושך באמנות, שגם היוצרים וגם הקהל חוזרים אליו שוב ושוב כבר אלפי שנים בלי לשבוע ממנו, הוא באותו זמן גם הכי משעמם ובנאלי? כי הנושא הזה — היחסים בין המינים — למעשה לא נמצא בבעלותו של האינדיבידואל, אלא הוא כוח טבע שרק מושאל לכל אדם תחת אשליה כאילו מדובר בעניין האישי ביותר בחייו. כאן האינדיבידואל הוא לא הגיבור ולא המחזאי, אלא השחקן, שעליו למלא תפקיד פרהיסטורי שנוצר לא במיוחד בשבילו אלא בשביל כל אחד שמוכן לעלות לבמה. אמנם כל שחקן מבצע את התפקיד בדרכו, אבל אין לו סמכות לשנות את שורות הדיאלוג או את תוכן הסצנות. במקרה הזה ובכל מקרה אחר, ההתעקשות לדמיין שהכללי הוא בעצם פרטי היא חילול עולמו של הפרט, הכחשה של האפשרות שלאינדיבידואל יכול להיות תוכן ייחודי שאינו רק וריאציה על חוויות גנריות; ובין אם ההכחשה הזאת מבוססת על עובדות או לא, התוצאה האמנותית שלה תהיה תפלה כמו האדם חסר העצמיות שאליו היא שואפת.

Why is the most charged and attractive subject in art, which both creators and audiences have been revisiting for thousands of years without reaching satiety, at the same time the most boring and banal? Because this subject — intersexual relations — is actually not owned by the individual, but is a force of nature lent out to each person under the illusion that it is the most personal matter in his life. Here the individual is neither the hero nor the playwright, but the actor, who must perform a prehistoric role that was created not specifically for him but for anyone willing to go on stage. While every actor performs the role in his own way, none has the authority to change the dialogue lines or the content of the scenes. In this or any other case, the insistence on imagining that the general is actually personal is a desecration of the world of the individual, a denial of the possibility that the individual can have a unique content that is not merely a variation on generic experiences; and whether this denial is based on facts or not, its artistic result will be as bland as the characterless human being whom it envisions.

קטגוריות
כללי

Uneasy Rider

קטגוריות
כללי

בעירה פנימית | Internal Combustion

המנוע האמיתי של תרבות הצריכה הוא לא תאוות הבצע אלא נפילת הרוח: הקריסה הפתאומית והמבהילה שמתרחשת בנפשו של כל מי שהשיג משהו, כשהוא מרגיש לראשונה, במבט מקרוב, שערכו של הדבר הזה כשהוא ישנו נמוך בהרבה מערכו כשהוא איננו. וכך אנשים ממהרים לרכישה הבאה, לא מתוך רצון מלהיב להשיג את מה שעדיין אין להם, אלא להפך, מתוך הכרח מכאיב להתרחק ממה שכבר בידיהם.

The real engine of consumerism is not greed but dejection: the sudden, frightening collapse that occurs in the soul of every person who has acquired something, when he first notices, on closer look, that the value of that thing when it is present is far lower than its value when it is absent. And so people rush toward the next purchase, not out of a thrilling desire to obtain what they do not yet have, but on the contrary, out of a painful need to distance themselves from what they already possess.

קטגוריות
כללי

01010

קטגוריות
כללי

2022-01-13

לקראת ערב בגינת המשחקים, פעוטה ג'ינג'ית התיישבה על המגלשה והחליקה למטה. כשהגיעה לתחתית כל השיערות שעל ראשה נעמדו בגלל החשמל הסטטי, שנוצר מהחיכוך של בגדיה העבים במשטח הפלסטיק. המטפלת שלה ליטפה את השיער כדי ליישר אותו, התחשמלה, ומשכה את היד בצעקה.

Toward evening in the playground, a redhead toddler sat on the slide and slid down. When she had reached the bottom, all the hairs on her head were standing up because of the static electricity, generated by the friction of her thick clothes with the plastic surface. Her nanny stroked the hair to straighten it, got shocked, and pulled her hand away with a scream.

קטגוריות
כללי

Lux Aeterna

קטגוריות
כללי

צניחה חופשית | Skydiving

ביקורת ללא הצעת תחליף היא דבר מעצבן, אבל זה לא הופך אותה לשגויה או מיותרת. יש בעיות שתמיד היו וכנראה תמיד יהיו, אבל מי שסובל מהן עדיין יכול, ואולי אפילו חייב, לצעוק ולהביע את התנגדותו, כי שתיקה ושיתוף פעולה פירושם לאפשר לאותם דברים להרוס משהו גדול בהרבה מהם, שבו הם לא יכולים לפגוע בלי עזרתם הפעילה של קורבנותיהם — והמשהו הזה הוא האמת.

Voicing criticism without suggesting an alternative is annoying, but that does not make it wrong or useless. There are problems that have always existed and possibly always will, but whoever suffers from them still can, perhaps even must, shout and express his objection, because silence and collaboration mean enabling those things to destroy something much bigger than themselves, which they cannot harm without the active assistance of their victims — and that something is the truth.

קטגוריות
כללי

2022-01-11

השתמשתי בלוח שנה וקערה כדי לנסות להוציא מהבית דבורה עייפה שהתיישבה על הרצפה, אבל הדבורה נמחצה בטעות בין קצה הלוח לקצה הקערה, גופה נקרע לשניים, ואיבריה הפנימיים נמרחו על התמונה המסוגננת שבראש הלוח, בקו אלכסוני לכיוון הכותרת — "שנת חצי הכוס המלאה".

I used a calendar and a bowl in an attempt to take out of the house a tired bee that had landed on the floor, but the bee was accidentally squeezed between the edge of the calendar and the edge of the bowl; its body was torn in half, and its internal organs were splattered on the stylish image at the top of the calendar, in a diagonal line toward the overlying title: "The Glass-Half-Full Year".

קטגוריות
כללי

Independence Night