קטגוריות
כללי

2022-09-24-2

מעשים טובים אמיתיים הם טובים לא מכוחו של מוסר, שהוא תמיד יחסי ומשתנה ממקום למקום ומאדם לאדם — אלא פשוט מפני שבגיהנום, כל פעולה שמשמידה סבל בלי להוביל איכשהו לסבל חדש היא הפעולה החתרנית היחידה שקיימת, בכך שהיא מחבלת, ולו לרגע, במהלכם החלק של כוחות הרוע.

Genuine good deeds are good not due to ethics, which are always relative and differ according to place and person — but simply because in hell, any act that destroys suffering without somehow leading to new suffering is the sole subversive that exists, in that it disrupts, even if only momentarily, the smooth progression of the forces of evil.

קטגוריות
כללי

2022-09-24

מגגל על קראש עבר; מאבד עניין כי היא שמאלנית

Googling a past crush; losing interest because she is a leftist

קטגוריות
כללי

2022-09-23-2

זוג קודר שט במעברי הסוּפּר בלי לקנות דבר

A grave couple sails along the supermarket aisles, buying nothing

קטגוריות
כללי

2022-09-23

זנב הלטאה עדיין רוקד בכף ידי הפתוחה

The lizard's tail is still vigorously dancing in my open palm